top of page

Vilkår og personvernbestemmelser

Disse vilkårene gjelder kjøp av medlemskap og overføring av donasjoner gjennom nettsiden norgesbadstulaug.no.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Norges Badstulaug, Mellom Bøkeligate 9 3256 LARVIK, post@norgesbadstulaug.no, 820 676 912, og betegnes i det følgende som «foreningen».

Kjøper er den som foretar donasjonen eller kontingentbetalingen, og betegnes i det følgende som giver/giveren eller medlem/medlemmet.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når giveren/medlemmet har bekreftet overføringen.

4. Medlemskap

Ved innmelding i foreningen kan foreningen kreve innbetaling av medlemskontingent. Innbetaling av medlemskontingent gir medlemskap i inneværende kalenderår, men før betalingsfristen for fornying av medlemskapet utløper er det tilstrekkelig å ha betalt kontingenten for foregående år.

Medlemskontingenten fastsettes av foreningens generalforsamling, og kan endre seg fra år til år. Dersom medlemskontingenten endres etter den er betalt av medlemmet, gjelder den nye medlemskontingenten først ved eventuell fornying av medlemskapet. Det fremgår av innmeldingsskjemaet hva medlemskontingenten er det inneværende året. Foreningen kan ikke belaste medlemmet mer enn det beløpet som fremgår av innmeldingsskjemaet.

 

For å avslutte medlemskapet er det tilstrekkelig å la være å betale medlemskontingenten for det påfølgende kalenderåret. Dersom medlemmet ønsker å avslutte medlemskapet for det inneværende kalenderåret, må medlemmet ta skriftlig kontakt med foreningen på post@norgesbadstulaug.no.

 

Medlemskap gir tilgang til Norges Badstulaugs fremforhandlede medlemsrabatter. Foreningen har imidlertid intet ansvar for levering av de enkelte produktene og tjenestene som kjøpes ved bruk av disse rabattene. Bortfall av rabatter i løpet av medlemskapsperioden gir ikke rett til refusjon av medlemskontingent. 

 

For øvrig gjelder de betingelser og begrensninger for medlemskapet som følger av foreningens vedtekter.

 
5. Levering

Levering av medlemskapet er skjedd når kjøperen av medlemskapet har betalt kontingenten.

6. Donasjoner

Ved donasjon velger giveren selv hvilket beløp som skal doneres.

Donasjonen til foreningen gjennomføres idet giveren har bekreftet transaksjonen i Vipps eller ved annen betalingsløsning.

 

7. Betaling

For privatpersoner gjennomføres betaling via Periode med kort (forutsetter Stripe-konto) eller Vipps.

8. Angrerett

Dersom medlemmet ønsker å angre kjøpet, og få tilbakebetalt medlemskontingenten, må medlemmet gi skriftlig beskjed til foreningen innen 14 dager etter innmelding, iht. Angrerettloven.

9. Mangler ved varen: Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom kjøperen har oppdaget mangel eller feil ved medlemskapet, må en reklamasjon rettes til post@norgesbadstulaug.no innen to måneder etter feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

10. Skattefradrag

Foreningen er ikke registrert i skattefradragsordningen for frivillige og ideelle organisasjoner.


11. Klager

Ved klager, ta skriftlig kontakt med foreningen på post@norgesbadstulaug.no.

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23400600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europakommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er foreningen. Med mindre giveren samtykker til noe annet, kan foreningen, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at mottageren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen, eller dersom det følger av lovkrav.

 

Medlemmets/giverens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at foreningen skal få gjennomført avtalen med giveren, eller i lovbestemt tilfelle.
 

bottom of page